406_2000_Sb

ZÁKON Č. 406/2000 SB. O HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ

Povinnost mít či nechat zpracovat energetický štítek upravuje zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 406/2000 SB. O HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ  

Níže si můžete přečíst zákon č. 406/2000 Sb. po jednotlivých §. Průkazu energetické náročnosti (energetický štítek budovy) se týká § 7a.

Nechcete číst zákon a potřebujete vědět, zda opravdu musíte mít energetický štítek? Vysvětlení zákonu a odpovědnosti za zajištění se dočtete zde. 


§ 7a Průkaz energetické náročnosti

(1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen

PENB PŘI VÝSTAVBĚ A REKONSTRUKCI:

a) opatřit si průkaz energetické náročnosti (dále jen „průkaz“) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,

PENB PLOŠNĚ – „TECHNIČÁK BUDOVY“:

b) opatřit si průkaz energetické náročnosti u budovy užívané orgánem veřejné moci:

 1. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 od 1. července 2013,
 2. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2 od 1. července 2015,

c) oznámit ministerstvu zpracování průkazu osobou podle odstavce 4 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie,

VEŘEJNÝ SEKTOR – VYVĚŠENÍ U VSTUPU

d) u budovy užívané orgánem veřejné moci v případě, že pro ni nastala povinnost opatřit si průkaz podle odstavce 1 písm. a) až c), umístit průkaz v budově podle prováděcího právního předpisu,
e) předkládat na vyžádání průkazy ministerstvu nebo Státní energetické inspekci.

PENB PŘI PRODEJI A PRONÁJMU – VLASTNÍK BUDOVY

(2) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni

a) opatřit si průkaz:

 1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
 2. při pronájmu budovy,
 3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,

b) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

 1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,
 2. možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy,

c) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

 1. kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
 2. nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

d) zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu v informačních a reklamních materiálech při:

 1. prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
 2. pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.

e) v případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části průkazu v informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu.

PENB PŘI PRODEJI A PRONÁJMU – VLASTNÍK JEDNOTKY (BYTU)

(3) Vlastník jednotky5) je povinen

a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

 1. možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky,
 2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky,

b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

 1. kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
 2. od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

c) zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu v informačních a reklamních materiálech při:

 1. prodeji jednotky,
 2. od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky.

d) v případě prodeje jednotky nebo od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části průkazu v informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu.

PLATNOST A NÁLEŽITOSTI PENB

(4) Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově a musí:

a) být zpracován pouze

 1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. b), nebo
 2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu5a),

b) být součástí dokumentace14) při prokazování dodržení technických požadavků na stavby15),
c) pro případy uvedené v § 9a odst. 1 písm. a) a v § 9a odst. 2 písm. a) a b) obsahovat energetický posudek,
d) být zpracován objektivně, pravdivě a úplně.
e) obsahovat protokol a grafické znázornění, jehož součástí je přiřazení klasifikačních tříd ukazatelům energetické náročnosti.

VÝJIMKY:

(5) Povinnosti podle odstavců 1 až 3 se nevztahují na případy uvedené v § 7 odst. 5 písm. a), c), d), e), g), h), i) a j) a na budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci.

SOUVISEJÍCÍ VYHLÁŠKY:

(6) Vzor a obsah průkazu, způsob jeho zpracování a umístění průkazu v budově stanoví prováděcí právní předpis.

NAHRAZENÍ PENB FAKTURAMI ZA ENERGIE:

(7) Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz podle odstavce 1 nebo 2, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky; v tom případě pro něj neplatí povinnost podle odstavce 3 písm. c).

(8) Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky.

(9) Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.

(10) Státní energetická inspekce každoročně kontroluje průkazy podle odstavce 4 písm. d); jejich počet musí odpovídat alespoň jedné dvacetině průkazů vydaných v předcházejícím kalendářním roce. Kontrola průkazů zahrnuje též ověření vstupních údajů o budově použitých k vydání průkazu a výsledků v průkazu vedených.